Tidigare insatser

Förbundet har genom åren genomfört en rad projekt av vilka de flesta lett vidare på ett eller annat sätt. De samverkansmetoder som prövats kan t.ex. ha bidragit till att utveckla arbetssätten inom myndigheternas ordinarie verksamheter. 

Förutom de egna insatserna har förbundet såväl drivit som medverkat i olika projekt delfinansierade av Europeiska socialfonden, ESF. Läs mer här 

SE-vägen till arbete

Projektet vänder sig till personer mellan 18 och 64 år som arbetstränar i sociala företag och/eller deltar i andra insatser som förbundet driver. Det handlar om personer som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som på grund av komplex problematik blivit arbetslösa, långtidssjukskrivna och behöver ett samordnat stöd.
  
Syftet med projektet är att stödja de sociala företagen i deras arbete med att underlätta vägen för deltagarna till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Deltagarna får ett strukturerat och metodiskt stöd från SE-handledare, och d
e sociala företagen får stöd till att utveckla bl.a. ledarskap, värdegrund och arbetsmiljö.

Arvsfondens stöd har varit inriktat på utbildning av handledare i ett tiotal sociala företag, som nu har ett gemensamt arbetssätt och tydliga rutioner, vilket innebär att de blivit mer kvalificerade som anordnare av arbetsträning. 

Projektet startade 1 september 2014 och avslutades 31 december 2016.

SE-vägen till arbete har gett ett mycket gott resultat. Av de 75 deltagarna fick 54 arbete, dvs. 72 procent. Hälften fick arbete i ett socialt företag, hälften hos ett annat företag. 

Case Manager
Unga med aktivitetsersättning är sedan några år tillbaka en prioriterad målgrupp hos Försäkringskassan. Anledningen är framförallt att man har sett att målgruppen har behov av ett utökat stöd för att kunna ta större del i samhällslivet och, framför allt, komma ut i arbete. 
Förbundet beviljades våren 2016 extra medel för insatser inom finansiell samordning, Finsam, för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. 
För beviljade medel valde förbundet insatsen Case Manager, i syfte att testa denna nya stödfunktion som komplement till ordinarie handläggning.


Målet är att unga med aktivitetsersättning ska få förutsättningar att ta del av Försäkringskassans samordnade insatser. 
Med hjälp av sin Case Manager får personen stöd och hjälp att hitta insatser inom olika områden utifrån sina egna behov. Det rör sig här om arbetslivsinriktade insatser med sikte på självförsörjning.

Case Manager är efter projekttidens slut tänkt att ingå i projektet Mobilisering inför arbete, MIA, som medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF, och tar emot de första deltagarna våren 2017. 
 

ROA+
Inom olika insatser, bl.a. Resursrådet i Haninge, har deltagare erbjudits bl.a. M3-program, stresshanteringskurs, sömnskola och individuella stödsamtal. Insatsen köptes från Haninge kommuns ROA (Rehabilitering och aktivering). 
Läs mer om ROA 

Projektet Signe

Syftade till att minska kvinnors sjukskrivning genom en sammanhållen rehabiliteringsprocess, från sjukskrivning till arbete. Signe ingick i ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan och avslutades 2012. 
 Slutrapport Signe 


BRIA
 - Bättre rustad inför arbetslivsintroduktionen

Ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna samt hälso- och sjukvården kring personer vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning skulle ta slut inom 6 månader. Avslutat 2012. 

NySatsa
En metodutvecklings- och rehabiliteringsinsats som syftade till att få personer med tidsbegränsad sjukersättning i arbete igen genom individuell utveckling och vägledning. Insatsen genomfördes juli 2008-juni 2010 och gav ett anmärkningsvärt gott resultat: 52 procent återgick till arbete. 
 
Slutrapport NySatsa i Haninge 

Projektet Jämt sjukskriven
Projektet var en del av en nationell satsning i syfte att undersöka och förbättra rutinerna för en jämställd sjukskrivningsprocess. Handens vårdcentral var en av fyra vårdcentraler i landet som deltog. Avslutades 2010. 
 Slutrapport Jämt sjukskriven 


Myrstigen+
Deltagarna praktiserade på Myrornas klädsortering i Tungelsta, kombinerat med bl.a. undervisning i svenska på arbetsplatsen, studiebesök, söka jobb-aktiviteter och kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen. A
vslutades 2010. 
 Rapport Myrstigen 

Prohab+
Insatsen omfattade alla haningebor som riskerade sjukskrivning, men där läkaren bedömde att det fanns alternativa vägar till en hållbar lösning. Personerna fångades upp på vårdcentralerna och fick samordnat stöd av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vårdcentralen. Till följd av förändringar hos Försäkringskassan avslutade insatsen 31 juni 2009. 

Tolvan Öppenvård
Tolvan riktade sig till personer över 18 år i Haninge eller Nynäshamn med beroende- och/eller missbruksproblem. Projektet avslutades 2009 och nystartades 1 januari 2010 inom Haninge kommuns befintliga öppenvård på HANS-mottagningen
 Rapport Tolvan Öppenvård 


Hållbar rehabilitering
Ett nytt sätt att arbeta med rehabilitering prövades i Haninge maj 2006 - årsskiftet 2007/2008. Ett särskilt team samverkade kring att få en grupp sjukskrivna i arbete igen. Målet var en hållbar lösning, både för arbetsgivaren och personen ifråga.
 Slutrapport Hållbar rehabilitering 
Myrstigen, ett av många framgångsrika projekt, kombinerade språkstudier i svenska med arbete. 

  
Projektet Signes    BRIAs logotype. 
symbol - en ros


Prohab-teamet 2009. Mångas kompetenser behövs för att en person ska kunna få bästa möjliga samordnade stöd. 


Förbundets insatser har väckt intresse långt utanför verksamhetsområdets gränser. Här besöker en EU-delegation Myrstigen. 


”Vi sitter i samma rum, det gör att vi får en nyanserad bild ganska snabbt. Vi blir en grupp som arbetar ihop och kan släppa prestigen".

En av handläggarna som var involverad i Hållbar rehabilitering.
Uppdaterat 2017-05-15